Crown Anemones (Anemone coronaria) on the Omalos Plateau, White Mountains, Crete.©Bob Gibbons